Goed

Kinderen horen goed les te krijgen! Dat is elke school bij wet verplicht. Op BS Steltloper krijgen alle kinderen, of ze nou ondersteuning nodig hebben of uitdaging nodig hebben, goed les. Ook de onderwijsinspectie heeft dat erkend bij een recent onderzoek. Onze leerkrachten worden gekenmerkt door het goed omgaan met verschillen, afstemmen op onderwijsbehoeften en sterke instructielessen gericht op de middengroep en stemmen daarnaast af op leerlingen die ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Als team zijn we constant bezig met verbeteren van ons onderwijs, zeker omdat de school een diverse schoolpopulatie heeft. Sommige kinderen vragen meer dan gemiddeld aandacht van de leerkrachten, soms vanwege medische bijzonderheden, soms vanwege thuissituaties. Door onze groepen klein te houden met goedkeuring van ons bestuur kunnen wij deze behoeften van onze leerlingen en hun gezinnen meestal goed aan en streven wij ernaar dat alle leerlingen binnen hun potentie groeien en gedijen. Hoe we dat als team doen? Dat leest u hieronder:

Aanbod

BS Steltloper bereidt haar leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs en de samenleving door een sterk aanbod dat gebaseerd is op de kerndoelen en aansluit bij het niveau van alle leerlingen.

Lees meer

We gaan ervan uit dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving, wij zijn daarom ook trots op onze schoolpopulatie die zich kenmerkt door verschillende achtergronden, herkomst, religies, gedragingen, sociale contexten, leerpotenties. Op die manier maken kinderen op een natuurlijke wijze kennis met verschillen en leren ze hiermee omgaan.

We verdelen de leerinhouden over de gehele schoolloopbaan en stemmen daarin af wat de leerlingen nodig hebben. Wij hebben zicht op alle onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen en leggen deze vast in ons administratie- en volgsysteem.

Mogelijkheden tot samenwerken, hoeken waarin gewerkt kan worden, reminders aan de muren, zelfstandig werkmateriaal en prikkelende, kleurrijke doch ordelijke klassen en gangen zijn allemaal manieren om het leren te stimuleren bij onze leerlingen. Ook professioneel leerkrachtgedrag en goed teamwerk tussen de leerkrachten hoort hierbij. Daarnaast is er veel aandacht voor het prikkelen van een groeimindset en ontwikkelen van de executieve functies in het dagelijks handelen van de leerlingen.

(Extra) ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de leerling.

Lees meer

We streven naar een ononderbroken ontwikkeling van alle leerlingen. Periodiek evalueren we de interventies en stellen op basis van de bevindingen ons handelen bij. Leerlingen die het beoogde eindniveau niet lijken te behalen, krijgen bij ons op school vanaf de bovenbouw adaptief onderwijs gebaseerd op hun mogelijkheden. Met name bij rekenen werken we in de hoogste groepen met referentieniveaus en streefniveaus. Soms moeten we al eerder een eigen leerlijn aanbieden, dat stellen we echter zo lang mogelijk uit. Herhaling, ondersteuning, groeimindset en veel oefenen met bv automatiseren kan al heel ondersteunend zijn.

Zicht op ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Lees meer

Vanaf het moment dat een leerling instroomt verzamelen wij systematisch in ons leerling- en onderwijsvolgsysteem LOVS en ParnasSys informatie over de kennis en vaardigheden van onze leerlingen.

Bij onze jongste leerlingen in de groepen 1 en 2 gebeurt dit met ons observatiesysteem KIJK!. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare toetsen van CITO die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Met de niet-schoolse capaciteiten test (NSCCT) in de groepen 4, 5 en 6 kunnen wij goed inschatten wat wij mogen verwachten van onze leerlingen. Iedere leerling krijgt deze test aangeboden en onze intern begeleiders vergelijken de scores met de behaalde scores op de niet-methodetoetsen. Op die manier krijgen wij heel snel en goed zicht op mogelijk onderpresteerders.

Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren we in groeps- en leerlingbesprekingen waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we samen wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij onze leerlingen te verhelpen. Soms is er intern een interventie nodig of is er advies nodig van onze consultant van MOVARE.

Samenwerking

BS Steltloper werkt samen met relevante partners in zorg en onderwijs om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Lees meer

Wij werken samen met voorschoolse voorzieningen (POV en KDV Steltloper in ons gebouw) door informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen. Ook werken we samen met voorgaande scholen om het onderwijs in één doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeren wij de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerling. Dit doen we op een eenduidige manier middels ons administratiesysteem ParnasSys. Er wordt ten tijde van een verhuizing of verplaatsing een digitaal dossier klaargezet en doorgestuurd met benodigde informatie. Inmiddels werken alle scholen van MOVARE met dezelfde manier van overdracht en informatie in die overdracht.

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg.

Met ouders communiceren we en plannen we oudergesprekken middels de applicatie Parro. Meer over Parro leest u op de website van ParnasSys.

Didactisch handelen

Het handelen van onze leerkrachten stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Lees meer

De leraren plannen hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben verzameld gedurende de schoolloopbaan. Aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. Er zijn bij rekenen bv instructielessen en toepassingslessen.

De leraren creëren zoveel mogelijk een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten, herhaling en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de meeste leerlingen het zich eigen kunnen maken. We stemmen af op de behoeften van de groep én individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.

We werken heel bewust in de groepen met groeimindset en breinleren en spreken hoge verwachtingen uit naar onze leerlingen. We besteden veel bijscholingstijd aan het leren feedback geven aan leerlingen omdat wij denken dat met name daardoor de betrokkenheid wordt verhoogd. Maak kinderen onderdeel van het leren!

Toetsing en afsluiting

Het afnemen van toetsen en de afsluiting van de schoolloopbaan verlopen op BS Steltloper zorgvuldig.

Lees meer

Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) maken op onze school in leerjaar 8 maken de eindtoets ROUTE8 van A-Vision.  Vanaf groep 3 maken onze leerlingen toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO, waarmee in elk geval de kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde worden gemeten.

Tijdens oudergesprekken worden ouders geïnformeerd over de vorderingen van hun kind(eren). We hebben in totaal zo’n vier gesprekken met ouders. Een startgesprek als kennismaking, een gesprek in november over de sociaal emotionele ontwikkeling, een gesprek in februari/maart over de Cito-toetsen en leerpotentie, weer een optioneel gesprek in juni over Cito-toetsen.

Alle leerlingen krijgen bij ons vanaf E6 een uitstroomprofiel voor het vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. Meerdere professionals bekijken halfjaarlijks of het uitstroomprofiel verandert. Leerlingen en ouders weten op tijd waar ze aan toe zijn en we starten met beter afstemmen wat je mag verwachten van de leerlingen.

Naast de kennisgebieden leggen we ook het leer- en leefklimaat vast van leerlingen en de sociale vaardigheden middels observatiesysteem ZIEN! vanaf groep 3. In de groepen 1 en 2 nemen we geen toetsen af van CITO omdat die in onze ogen geen goede voorspelling geven hoe het met een kind in de hogere groepen gaat. De meerwaarde van toetsen bij de kleuters is bij ons niet helder, daarnaast vinden we de investering voor de kinderen te intensief. We volgen de leerlingen in de groepen 1 en 2 op basis van leerkrachtobservaties en leggen deze vast in registraties in KIJK!

Resultaten

BS Steltloper behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Lees meer

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat wij op grond van de kenmerken van onze leerlingpopulatie mogen verwachten! De eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.

Ook de sociale competenties die wij meten met ZIEN! voldoen aan de gestelde norm.
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van onze school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school. We krijgen na drie jaar te weten als school hoeveel leerlingen op- of afgestroomd zijn in het VO. Op dit moment zien wij geen belemmeringen dat onze adviezen te hoog of te laag zouden zijn. Kinderen krijgen een gedegen advies midden 8, dat is opgebouwd in meerdere schooljaren en meerdere professionals. Ouders worden op tijd meegenomen in ons uitstroomprofiel.
Meer over onze onderwijsresultaten en veiligheidsmonitor leest u op de site scholenopdekaart.nl U kunt onze school daar ook vergelijken met andere scholen.
Goed onderwijs

Goed onderwijs

Niet alleen de leerkracht moet goed, passend en pedagogisch sterk zijn in zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor ál onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn/haar leerpotentie. 

Lees meer

Veilig onderwijs

Veilig onderwijs 

De graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden staan bij BS Steltloper hoog in het vaandel. Alleen dan kan het leerproces zonder al teveel belemmeringen goed verlopen. 

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429