Veilig

Welbevinden en betrokkenheid zijn de graadmeters voor het leren. Als school besteden wij veel aandacht aan deze aspecten die voorwaarden zijn om te komen tot leren. Leerlingen moeten zich veilig voelen.

Volg- en observatiesystemen ZIEN! en KIJK!

Op BS Steltloper werken met het volgsysteem ZIEN! van ParnasSys. We meten jaarlijks met de leerkrachtvragenlijst en leerlingvragenlijsten hoe het gaat met onze leerlingen! Graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden vormen de basis voor verdere analyse van de sociale vaardigheden. De graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden meten we twee keer, zo kunnen we groei van leerlingen meten. 1 keer per jaar meten we structureel bij de leerlingen het leer- en leefklimaat met onder andere veiligheidsbeleving en de sociale vaardigheden ruimte nemen en ruimte geven.

In de groepen 1 en 2 werken we intensief met observatiesysteem KIJK! van Bazalt.

Meer informatie vindt u op de websites van ZIEN! en KIJK!

Pedagogisch klimaat

Onze school heeft als schoolbrede aanpak om het pedagogisch klimaat prettig en aangenaam te houden SW-PBS. Schoolwide Positive Behavior Support. Een schoolbrede aanpak die gebaseerd is op goed gedrag stimuleren en ongewenst gedrag ontmoedigen.

Lees meer

We handelen volgens een gezamenlijk afgesproken reactieprocedure bij ongewenst gedrag en werken allemaal aan een schoolbreed beloningssysteem. In de VS en Zweden zijn al talloze onderzoeken gedaan naar deze aanpak en er is gebleken dat het effectief is. Ook het Nederlands Jeugd Instituut heeft SW-PBS opgenomen in de lijst ‘effectieve jeugdinterventies’.

Voorkomen is beter dan genezen! Om die reden neemt preventie binnen SW-PBS een belangrijke plaats in. Vanuit gemeenschappelijk gekozen waarden gaat de school aan de slag met het versterken van pro-sociaal gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

Wij hebben een SW-PBS-poster met onze drie waarden met bijbehorende gedragsverwachtingen ontwikkeld. We trainen deze gedragsverwachtingen in het begin van het schooljaar en belonen ze met muntjes als we een kind zien dat goed gedrag toont. De muntjes kunnen ze in hun klas besteden aan een activiteit die ze van te voren met hun klasgenootjes bepaald hebben. 

Klik hier voor de SW-PBS-poster

Op BS Steltloper wordt geweld niet geaccepteerd. Dit leidt direct na overleg met directie tot de procedure ’time out, schorsen of verwijderen’. Uiteraard wordt u als ouder altijd op de hoogte gebracht van een incident. Wij registreren incidenten in ons administratiesysteem om patronen te ontdekken.

Goed onderwijs

Goed onderwijs

Niet alleen de leerkracht moet goed, passend en pedagogisch sterk zijn in zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor ál onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn/haar leerpotentie. 

Lees meer

Veilig onderwijs

Veilig onderwijs 

De graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden staan bij BS Steltloper hoog in het vaandel. Alleen dan kan het leerproces zonder al teveel belemmeringen goed verlopen. 

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429