Schoolplan 2016/2020

Ons schoolplan hebben we overzicht uit laten werken op onderstaand schema! We zijn erg trots op het resultaat! Download hier het volledige schoolplan te lezen van BS Steltloper voor de periode 2016/2020.

Onze beloften

Basis

Wij zorgen voor samenwerking en dialoog binnen onze visie.

Kind

Wij zorgen voor trotse en gemotiveerde leerlingen.

Ouder

Wij zorgen voor een stevige bodem tussen kind, ouders en de school.

Leerkracht

Wij zorgen voor een vaste basis van hoge kwaliteit.

Onze ambities

Er vindt regelmatig professionele dialoog plaats tussen personeel en externen

Kwaliteiten van leerkrachten zijn in beeld en worden ontwikkeld

Op BS Steltloper werkt trots, vakbekwaam en gemotiveerd personeel*

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet*

Wij zorgen voor organisatievormen waar kinderen leren van en met elkaar

Er wordt passend onderwijs geboden om het beste uit het kind te halen*

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en meervoudige intelligenties*

Ouders en school werken samen om het beste uit het kind te halen

Ouders en school spreken verwachtingen naar elkaar uit

Ouders kunnen hun talenten inzetten bij activiteiten van de school*

Er is sprake van een heldere en respectvolle communicatie tussen ouders en school*

Wij staan open voor ontwikkelingsgerichte feedback

De leerkracht evalueert en reflecteert op het effect van zijn professioneel handelen en ontwikkelt zich verder

De leerkracht heeft zicht op groepsdynamische processen

Basis

Wij zorgen voor samenwerking en dialoog binnen onze visie.

Onze ambitie

Er vindt regelmatig professionele dialoog plaats tussen personeel en externen

Kwaliteiten van leerkrachten zijn in beeld en worden ontwikkeld

Op BS Steltloper werkt trots, vakbekwaam en gemotiveerd personeel*

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet*

Kind

Wij zorgen voor trotse en gemotiveerde leerlingen.

Onze ambitie

Wij zorgen voor organisatievormen waar kinderen leren van en met elkaar

Er wordt passend onderwijs geboden om het beste uit het kind te halen*

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en meervoudige intelligenties*

Ouder

Wij zorgen voor een stevige bodem tussen kind, ouders en de school.

Onze ambitie

Ouders en school werken samen om het beste uit het kind te halen

Ouders en school spreken verwachtingen naar elkaar uit

Ouders kunnen hun talenten inzetten bij activiteiten van de school*

Er is sprake van een heldere en respectvolle communicatie tussen ouders en school*

Leerkracht

Wij zorgen voor een vaste basis van hoge kwaliteit.

Onze ambitie

Wij staan open voor ontwikkelingsgerichte feedback

De leerkracht evalueert en reflecteert op het effect van zijn professioneel handelen en ontwikkelt zich verder

De leerkracht heeft zicht op groepsdynamische processen

* Ook zichtbaar in strategisch beleid Movare

Professionele afspraken

Zorgen voor goede lessen

Ervaringen en kennis delen

Successen samen vieren

Ingezette acties reflecteren

Feedback geven en ontvangen

Ordelijke leeromgeving

Acties

Startklas kleuters

De opstart van een startklas voor leerlingen met als doel zicht krijgen op onderwijs en ondersteuningsbehoefte door middel van tijdelijke intensieve observatie.

Samenwerking groep 2 en 3

Welke aanpak is nodig om de doorstroom van groep 2 naar 3 soepel te laten verlopen?

Passend onderwijs: het beste uit het kind halen

Hoe kunnen we door anders organiseren meer tegemoet komen aan de positieve ontwikkeling van kinderen uit groep 4 en 5 op het gebied van rekenen en lezen om uiteindelijk de leerwinst te vergroten?

Thematisch onderwijs

Hoe kunnen wij met het inzetten van de talenten van onze leerlingen hun kennis en vaardigheden op het gebied van wereldoriëntatie, techniek en cultuur door onderzoekend leren beter ontwikkelen?

Breindidactiek

Het verder vormgeven van leergangen en lessen met behulp van de 6 Breinprincipes, zodat de breinen van leerlingen maximaal worden opengezet voor leren.

De rol van de leerkracht

Het verder ontwikkelen en bekrachtigen van de professionele rollen, m.n. van de leerkracht en de Interne Begeleider binnen de school met als doel de ontwikkelbaarheid en leermotivatie van alle leerlingen maximaal te ondersteunen.

Implementatie van programma ZIEN!

ZIEN! Is een expertsysteem voor het volgen van het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen.

Missie

BS Steltloper staat voor samen leren voor het leven. Dit gebeurt met aan-dacht voor veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Visie

We gaan uit van verschillen tussen mensen, elk mens is uniek. We le-ren kinderen omgaan met deze verschillen. Daarnaast werken wij samen met kind en ouders aan groei en spreken wij hoge verwachtingen uit. Wij bieden iedere leerling een vaste basis van vaardigheden en kennis van de wereld aan om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Omgeving

Onze prachtige school is gelegen op de grens van de Kerkraadse wij-ken Rolduckerveld en Chevremont en maakt onderdeel uit van de Brede School Steltloper. Ons gebouw herbergt tevens diverse kinderopvang-mogelijkheden. Boven ons schooldeel ligt een parkeerdek met daarbo-ven appartementen. De bewoners hiervan zijn veelal van oudere leeftijd. Rondom onze school wonen bijna 6000 inwoners. Hoewel er in de ge-meente Kerkrade sprake is van krimp, laten beide wijken al jaren een sta-biel bewonersaantal zien. Wel is er in de wijk Rolduckerveld sprake van regelmatig verloop van bewoners. Het merendeel van onze leerlingen komt uit deze wijk. Een goede mix van sociale huur- en koopwoningen kenmerkt het woningbestand in de wijken. Niet ver van onze school liggen twee andere Movarescholen. Het gebied van onze school wordt omsloten door twee prachtige natuurgebieden. Het historische Rolduc ligt op steenworp afstand.

Steden als Aken en Luik liggen niet ver weg. Het landelijk bekende Mu-seumplein en GaiaZOO zijn toeristische trekpleisters. Sportvoorzieningen en winkels liggen op loopafstand. Voor kinderen is een ruim speelge-bied beschikbaar. Om leegstand en het gevaar van verpaupering van de wijk Rolduckerveld tegen te gaan zorgt de gemeente de komende jaren in samenwerking met de woningcoöperaties voor een stevige impuls. Een behoorlijk herstructurering van de woon- en leefomgeving in onze schoolomgeving biedt kansen voor een betere woonomgeving.

Toekomstprofiel

Kenmerkend voor onze school is diversiteit. Wij beschouwen de school als oefenplaats om sociale vaardigheden te leren en maatschappelijke competenties te ontdekken om later kansrijk in te voegen in een veran-derende maatschappij.
Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en werken aan de brede persoonsontwikkeling d.m.v. het geven van kwalitatief goed onderwijs, is onze school ook een leefge-meenschap. De school heeft als kenmerk een sterke diversiteit aan leer-lingen in omgevingskenmerken, achtergrond, religie en mogelijkheden. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te gaan van verschillen.
BS Steltloper is met haar diversiteit een eerlijke afspiegeling van de veran-derende maatschappij. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep waarin verschillen het uitgangspunt zijn, leren opkomen voor zich-zelf leren communiceren, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom wij willen sociaal gedrag aanleren.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429