Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een inspraakorgaan dat zich ten doel stelt de verschillende bij de school betrokken partijen medezeggenschap te geven. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De raad geeft advies over besluiten van het schoolbestuur, bijvoorbeeld een fusie of verandering van grondslag.

Het bestuur hoeft het advies niet over te nemen, maar wordt geacht het serieus te behandelen. Dit ligt anders voor beslissingen waarover de raad instemmingsrecht heeft, zoals het goedkeuren van de schoolgids en het vaststellen van een schoolwerkplan. De medezeggenschap bestaat uit ouders en personeel van onze school.

Personeelsgeleiding
  • Mevr. Van der Zwan
  • Mevr. Leszijnski
Oudergeleding
  • Mevr. Harmsen (voorzitter)
  • Mevr. Te Brinke

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad MOVARE

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Thema’s met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad, wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl.

Vragen of onduidelijkheden?

Neem contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details