Passend

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen, kansen en mogelijkheden geboden wordt om talenten te ontdekken en te benutten.

Bij veel kinderen gaat de ontwikkeling vanzelf en begeleiden we het kind als het ware in zijn/haar groeiproces. Bij een klein gedeelte gaat het echter niet vanzelf. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Een enkeling volgt zelfs speciaal onderwijs.

Lees meer

Uitgangspunten van Passend Onderwijs zijn:

  1. Thuis nabij, tenzij…
  2. Regulier waar het kan, speciaal als het moet…
  3. Onderwijsbehoeften en belang van het kind staan centraal…

Voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben is er de wet Passend Onderwijs vanaf augustus 2014. Heeft uw kind geen speciaal onderwijs nodig? Dan is deze wet niet van toepassing voor uw kind. Het kan wel dat de komende jaren meer kinderen in zijn/haar klas komen die extra ondersteuning nodig hebben.

Basis­ondersteuning

Basisondersteuning is bestemd voor alle kinderen. Welk aanbod BS Steltloper biedt en waar het mogelijk in gespecialiseerd is vindt u terug in het document schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden onder downloads. 

Lees meer

Elke school in Nederland moet zo’n profiel hebben en openbaar maken aan ouders en andere externen. Er staat in wat de ondersteuningsstructuur is van de school en welke preventieve en licht herstellende acties de school kan bieden.

  • Ondersteuningsniveau 1: uw kind doet met de reguliere lessen mee en de leerkracht gaat om met de verschillen in zijn/haar klas.
  • Ondersteuningsniveau 2: uw kind wordt geclusterd met andere kinderen in zijn klas en krijgt extra aandacht in de vorm van verlengde instructie en extra oefening.
  • Ondersteuningsniveau 3: uw kind krijgt een kortdurende specifieke interventie die gericht is op weer mee doen met de rest van de groep.

Naar verwachting functioneert zo’n 80%-85% van onze leerlingen optimaal in deze niveaus en is er niet meer nodig dan dit.

In het tab ‘Extra ondersteuning’ leest u wat er nodig is als uw kind speciale onderwijsbehoeften heeft en deze 3 ondersteuningsniveaus niet toereikend zijn.

Extra ondersteuning

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zijn meestal kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Onze basisondersteuning (niveaus 1, 2 en 3) is niet toereikend.

Lees meer

Uw kind kan dan na overleg met interne begeleiders en trajectbegeleiders van onze onderwijsstichting gebruik maken van extra ondersteuning. We spreken dan van ondersteuningsniveau 4.

Er kunnen bijvoorbeeld extra ondersteuningsbudgetten toebedeeld en ingezet worden, ambulante begeleiding van een speciale school of opstellen van een ontwikkelingsperspectief met een verwachte uitstroom

Speciaal onderwijs

Soms heeft een kind echter meer nodig dan extra ondersteuning op de reguliere basisschool of is er een gerichte observatieperiode nodig om te bepalen wat een kind nodig heeft.

Lees meer

Soms is een tijdelijke plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dan beter voor het kind. Wij kunnen dan in nauw overleg met de ouders en een trajectbegeleider een leerling overdragen naar een andere school. We vragen na een of meer Ronde Tafel Gesprekken (RTG) en tenslotte een Multi Disciplinair Overleg (MDO) een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband Heerlen e.o.

Processen

Aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen

Niet alleen de leerkracht moet boeiend, opbrengstgericht en passend omgaan met zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Schoolklimaat

Veiligheid en pedagogisch klimaat

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees meer

Resultaten

Vordering systematisch volgen

Wij proberen planmatig te werken aan het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429