Passend

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen, kansen en mogelijkheden geboden wordt om talenten te ontdekken en te benutten.

Algemeen

Bij veel kinderen gaat de ontwikkeling vanzelf en begeleiden we het kind als het ware in zijn/haar groeiproces. Bij een klein gedeelte gaat het echter niet vanzelf. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Een enkeling volgt zelfs speciaal onderwijs.

Lees meer

Uitgangspunten van de wet Passend Onderwijs zijn:

  1. Thuis nabij, tenzij…
  2. Regulier waar het kan, speciaal als het moet…
  3. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind staan centraal…

Voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben is er de wet Passend Onderwijs vanaf augustus 2014. Heeft uw kind geen speciaal onderwijs nodig? Dan is deze wet niet van toepassing voor uw kind. Het kan wel dat de komende jaren meer kinderen in zijn/haar klas komen die extra ondersteuning nodig hebben.

Basis­ondersteuning

Basisondersteuning is bestemd voor alle leerlingen. Welk aanbod BS Steltloper biedt en waar het mogelijk in gespecialiseerd is vindt u terug in het document schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden onder Downloads.

Lees meer

Elke school in Nederland moet een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben en openbaar maken aan ouders en andere externen. Er staat in wat de ondersteuningsstructuur is van de school en welke preventieve en licht herstellende acties de school kan bieden.

  • Ondersteuningsniveau 1: uw kind doet met de reguliere lessen mee en de leerkracht gaat om met de verschillen in zijn/haar klas.
  • Ondersteuningsniveau 2: uw kind wordt geclusterd met andere kinderen in zijn klas en krijgt extra aandacht in de vorm van remediering of verdieping. Dit niveau is dus voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben en leerlingen die uitdaging nodig hebben.
  • Ondersteuningsniveau 3: uw kind krijgt een kortdurende interne interventie die gericht is op weer mee doen met de rest van de groep. Deze interventie kan begeleid worden door interne specialisten.

Naar verwachting functioneert zo’n 80% van onze leerlingen optimaal in deze niveaus en is er niet meer nodig dan dit.

In het tab ‘Extra onderwijsondersteuning’ leest u wat er nodig is als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft en deze 3 ondersteuningsniveaus niet toereikend zijn.

Extra onderwijsondersteuning

Kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben zijn meestal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Onze basisondersteuning (niveaus 1, 2 en 3) is in die gevallen niet toereikend.

Lees meer

Uw kind kan na overleg met interne begeleiders en externe onderwijsondersteuners van bv onze onderwijsstichting of een externe ondersteuner gebruik maken van extra onderwijsondersteuning. We spreken dan van onderwijsondersteuningsniveau 4.

Er kunnen bijvoorbeeld extra ondersteuningsbudgetten toebedeeld en ingezet worden, er kunnen observaties plaatsvinden door expertise binnen de stichting, ambulante begeleiding van een speciale school, een psycho-diagnostisch onderzoek vanuit de onderwijsstichting plaatsvinden of opstellen van een ontwikkelingsperspectief met een verwachte uitstroom.

Speciaal onderwijs

In enkele gevallen heeft een kind meer nodig dan extra onderwijsondersteuning op de reguliere basisschool en is er een gerichte observatieperiode in het speciaal (basis)onderwijs nodig om te bepalen wat een kind nodig heeft.

Lees meer

In dat geval is een tijdelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs dan meer passend voor het kind. Wij kunnen dan in nauw overleg met de ouders en een trajectbegeleider een leerling tijdelijk verplaatsen naar een andere school. We vragen dan na overleg met ouders, stichting en andere partners toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband Heerlen e.o.

Goed onderwijs

Goed onderwijs

Niet alleen de leerkracht moet goed, passend en pedagogisch sterk zijn in zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor ál onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn/haar leerpotentie. 

Lees meer

Veilig onderwijs

Veilig onderwijs 

De graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden staan bij BS Steltloper hoog in het vaandel. Alleen dan kan het leerproces zonder al teveel belemmeringen goed verlopen. 

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429