Passend onderwijs

Passend

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook jouw kind, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit door kansen en mogelijkheden aan te bieden om talenten te ontdekken en te benutten.

Algemeen

Bij veel kinderen gaat de ontwikkeling vanzelf en begeleiden we het kind als het ware in zijn of haar groeiproces. Bij een klein gedeelte gaat het echter niet vanzelf. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Een enkeling volgt zelfs speciaal onderwijs.

Uitgangspunten van de Wet passend onderwijs zijn:

  • Thuis nabij, tenzij…
  • Regulier waar het kan, speciaal als het moet…
  • Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind staan centraal…

Voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben is er sinds augustus 2014 de Wet passend onderwijs. Heeft je kind geen speciaal onderwijs nodig? Dan is deze wet niet van toepassing voor jouw kind. Het kan wel dat de komende jaren meer kinderen in zijn of haar klas komen die extra ondersteuning nodig hebben.

Basis­ondersteuning

Basisondersteuning is bedoeld voor alle leerlingen. Welk aanbod BS Steltloper biedt en waar het mogelijk in gespecialiseerd is vind je terug in het document schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Elke school in Nederland moet een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben en openbaar maken aan ouders en andere externen. Er staat in wat de ondersteuningsstructuur is van de school en welke preventieve en licht herstellende acties de school kan bieden.

Ondersteuningsniveau 1
Je kind doet met de reguliere lessen mee en de leerkracht gaat om met de verschillen in zijn of haar klas.

Ondersteuningsniveau 2
Je kind wordt geclusterd met andere kinderen in zijn klas en krijgt extra aandacht in de vorm van remediëring of verdieping. Dit niveau is dus voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben en leerlingen die uitdaging nodig hebben.

Ondersteuningsniveau 3
Je kind krijgt een kortdurende interne interventie die gericht is op weer mee doen met de rest van de groep. Deze interventie kan begeleid worden door interne specialisten.

Naar verwachting functioneert zo’n 80% van onze leerlingen optimaal in deze niveaus en is er niet meer nodig dan dit.

Extra onderwijsondersteuning

Kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, zijn meestal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Onze basisondersteuning (niveaus 1, 2 en 3) is in die gevallen niet toereikend.

Je kind kan na overleg met intern begeleiders en externe onderwijsondersteuners gebruik maken van extra onderwijsondersteuning. We spreken dan van ondersteuningsniveau 4.

Er kunnen bijvoorbeeld extra ondersteuningsbudgetten toebedeeld en ingezet worden.Maar er kunnen ook observaties plaatsvinden door experts binnen de stichting, ambulante begeleiding van een speciale school, een psycho-diagnostisch onderzoek vanuit de onderwijsstichting plaatsvinden of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief met een verwachte uitstroom.

Speciaal onderwijs

In enkele gevallen heeft een kind meer nodig dan extra onderwijsondersteuning op de reguliere basisschool en is er een gerichte observatieperiode in het speciaal (basis)onderwijs nodig om te bepalen wat een kind nodig heeft.

In dat geval sluit een tijdelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs beter aan bij het kind. We vragen dan na overleg met ouders, stichting en andere partners toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband Heerlen.

Benieuwd naar onze school?

Neem een kijkje op BS Steltloper

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details