Medezeggenschap

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een inspraakorgaan dat zich ten doel stelt de verschillende bij de school betrokken partijen medezeggenschap te geven.

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een inspraakorgaan dat zich ten doel stelt de verschillende bij de school betrokken partijen medezeggenschap te geven. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De raad geeft advies over besluiten van het schoolbestuur, bijvoorbeeld een fusie of verandering van grondslag. Het bestuur hoeft het advies niet over te nemen, maar wordt geacht het serieus te behandelen. Dit ligt anders voor beslissingen waarover de raad instemmingsrecht heeft, zoals het goedkeuren van deze schoolgids en het vaststellen van een schoolwerkplan. De medezeggenschap bestaat uit ouders en personeel van onze school:

De medezeggenschap bestaat uit ouders en personeel van onze school:

Oudergeleiding D Mevr. Harmsen (voorzitter), Mevr. te Brinke

Personeelsgeleiding Dhr. Cremers, Mevr. van der Zwan, Mevr. Leszijnski

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429