Medezeggenschap

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een inspraakorgaan dat zich ten doel stelt de verschillende bij de school betrokken partijen medezeggenschap te geven.

De medezeggenschapsraad van onze school is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. Een van de taken van de MR is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het schoolbestuur. Verder is er een aantal zaken, waarbij de MR haar instemming moet betuigen, voordat de school die zaken kan regelen. Tevens moet de MR over een groot aantal zaken worden gehoord. Via deze raad hebben dus zowel ouders als leerkrachten een kans om mee te beslissen over belangrijke zaken binnen de school.

De medezeggenschap bestaat uit ouders en personeel van onze school:

Oudergeleding:
Mevr. Harmsen
Mevr. Pauli
Dhr. Schols
Dhr. Wronowski

Personeelsgeleiding:
Dhr Cremers
Mevr. Leszijnski
Mevr. van der Zwan
Vacature

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429